תקנון | מדיניות ביטולים וחזרות

אתר האינטרנט diffuser.co.il. (להלן: “האתר”) משמש כאתר לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין סטייל מאסטר רהיטים המופעלת תחת התאגיד טורבו טרוול בע”מ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

 2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 3. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של דיפיוזר ניחוחות חכמים ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

 4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון

 6. יש לפעול על פי הנחיות השימוש באתר

רכישה באתר

 1. דיפיוזר ניחוחות חכמים מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, וקלה.

 2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה”, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה (להלן “דף המכירה”).

 3. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

 4. על מנת להבטיח שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה .

 5. חשוב להבהיר כי ההרשמה לרבות ביצוע הזמנה באתר מה לדיפיוזר ניחוחות חכמים באתריה מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות של דיפיוזר ניחוחות חכמים, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של דיפיוזר ניחוחות חכמים.

    13 . יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את דיפיוזר ניחוחות חכמים. הרישום שנרשם במערכות דיפיוזר ניחוחות חכמים יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.

 1. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לדיפיוזר ניחוחות חכמים בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. דיפיוזר ניחוחות חכמים, תבצע את השינוי , שינוי מספר התשלומים או החיוב יגרור עמלות אשראי אשר הלקוח יישא בהם.

אספקה ומשלוחים

 1. דיפיוזר ניחוחות חכמים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל אליה מגיעה חברת המשלוחים איתה החברה עובדת, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, יוער כי יתכן לעיתים עיכובים בזמן האספקה מסיבות שונות. הלקוח מצהיר בזאת שהוא מודע לעיכובים אשר עלולים להשליך על אספקת המשלוח.

 2. דיפיוזר ניחוחות חכמים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. דיפיוזר ניחוחות חכמים מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי / העברה בנקאית / ביט.

 3. דיפיוזר ניחוחות חכמים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות או/ ו זמני שיא ועומס בהן חברות ההפצה מוגבלות ומעכבות לספק את המשלוחים. 

 4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, סטייל מאסטר רהיטים ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש .

 5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.

 6. התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו מחסני הנמל און ליין מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל לקוח. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ”ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

 7. לקוח אשר ביצע איסוף עצמי ונמצא כי המוצר/ים חסר בכללותו או חלקו לרבות מצב שהמוצר שסופק ללקוח אינו המוצר שהזמין , המזמין יהא האחראי הבלעדי לאיסוף המוצר או/ו להחלפתו , דיפיוזר ניחוחות חכמים לא תישא בכל עלות שעלולה להיווצר למזמין כתוצאה מכך לרבות עלויות המשלוח , הרכבה או ימי עבודה שהקדיש לטובת איסוף המוצר או/ו טיפול או הרכבת הטובין.

 8. מזמין אשר בחר איסוף עצמי להזמנתו מצהיר כי בהסכמתו לתקנון כי המוצר שקיבל הינו תקין והוא יהא אחראי לכל פגם שימצא במוצר לאחר איסופו.

ביטולים ומדיניות:

    23.  מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בהן יוכל מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע וכן תנאים בהן לא יוכל לבצע ביטול כאמור:

  24. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

  25. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות למחסני הנמל און ליין ממנה נרכש המוצר ו/או השירות, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול

 26. מוצר שהורכב בבית הלקוח, מוצר שנפתחה אריזתו המקורית או/ו שקית הברגים המצורפת לא ניתן להחזירו.

 27. לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידות או בהתאם לדרישות מיוחדות אחרות.

 28. תוצאות הביטול עקב פגם: ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שמופיעים בדף המוצר, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם.

29. תוצאות הביטול עסקה/החלפה שלא עקב פגם:

זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית דיפיוזר ניחוחות חכמים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך ממינהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם, וכן בביטול עסקה בגין מוצר שנרכש באמצעות כרטיס אשראי – תגבה עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה של חברת האשראי וזאת עד לגובה 2.5% מסכום המוצר בזמן הרכישה בכפוף לחוק.

30.  לקוח אשר יבטל עסקה מסגרת חוק ההגנה לצרכן ובמסגרת זמן זה יצא המשלוח להפצה ישא הלקוח בעלויות המשלוח כפי שמפורט בדמי המשלוח של אותו פריט לרבות וגם אם לא הגיע המשלוח לידיו ויעדו.

     31.  החזר כספי בגין מוצר שנרכש באמצעות העברה בנקאית או כרטיס אשראי כ-5 ימים לאחר מועד שבו השתקפה

ההעברה ורק לאחר שהמוצר חזר אל דיפיוזר ניחוחות חכמים תקין חדש ובאריזתו המקורית.

  32 . ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לסטייל מאסטר רהיטים או באמצעות טופס יצירת הקשר באתרי סטייל מאסטר רהיטים, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה שלנציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר האלקטרוני בלבד.

    33. קיבל מבצע הפעולה את המוצר, ידאג להחזרת המוצר למחסנים , על חשבון מבצע הפעולה (“הלקוח”).

    34. יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה.

     35. מדיניות החזרה/החלפה: דיפיוזר ניחוחות חכמים עוסקת במכירת ציוד חדש בלבד. ציוד זה הינו עדין ורגיש. לפיכך דיפיוזר ניחוחות חכמים המופעלת באמצעות התאגיד טורבו טרוול בע”מ לא מאשרת החזרה ו/או החלפה אלא על פי קביעת החוק המפורשת, להנהלת דיפיוזר ניחוחות חכמים הזכות לדון לגופו של עניין ולאשר לפנים משורת הדין החזרה או החלפה בהתאם לשיקול דעתה.

    36.  במקרה ונפלה טעות קולמוס ( טעות סופר), בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר תהא רשאית דיפיוזר ניחוחות חכמים לבטל עסקה או/ ו מכירה כולה או/ו חלקה.

    37.  אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית דיפיוזר ניחוחות חכמים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, דיפיוזר ניחוחות חכמים לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

    38.  דיפיוזר ניחוחות חכמים תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, דיפיוזר ניחוחות חכמים רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ”ל ו/או להפסיקם.

    39.  במידה ומוצר אזל במלאי, המוצר יבוטל מההזמנה.

    40 . מוצר שיצא לשילוח מהמחסנים לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירוב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר למחסני הנמל במקום עסקו, על חשבונו של הלקוח ובעלות המשלוח.

    41 . מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.